Gabinet de Llengua Catalana de la UAB
Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
10. Els parèntesis
 

10.1. Norma general

Els parèntesis s’usen per a incorporar informació secundària dins un text com a incís. Els mots o les frases d’aquests incisos estan menys vinculats al text que els que s'escriuen entre guions o entre comes.

•Aquell mateix any (1965) els partits polítics encara clandestins [...]
•Les dades sobre la intensificació de les relacions internacionals que l’estudi aporta (vegeu l’apèndix 6) revelen un interès creixent per [...]
•Una frase cèlebre, «Ja sóc aquí!» (Josep Tarradellas), simbolitza [...]
•Els locals on ha estat instal·lada aquesta unitat (c/ Sicília, 25) són espaiosos i tenen una bona llum natural (els finestrals hi són molt abundosos).
10.2. Dígits telefònics de província

Els dígits telefònics de província no s’escriuen entre parèntesis, però s’han de mantenir separats del número de telèfon amb un espai en blanc.

•973 64 15 13
•93 429 66 34
10.3. Sigles

Solen usar-se parèntesis per a indicar la forma desenvolupada d’una sigla o, a la inversa, per a incloure una sigla darrere de la corresponent forma desenvolupada en un text on a partir de llavors només apareixerà la sigla.

•L’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) es responsabilitza de [...]
•Les aportacions fetes per l’Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE) [...]
10.4. Referències alfanumèriques

S’usa el parèntesi de tancament (o el punt) darrere de les lletres amb què ordenem els elements d’una llista o un seguit d’apartats; en aquests casos cal tenir en compte altres aspectes gràfics.

a) comerç
 b) indústria
 c) ramaderia
10.5. Ús abusiu

No s'ha d'abusar dels parèntesis: la lectura dels textos on sovintegen és entretinguda, i en força casos es poden substituir per comes. Vegeu, com a mostra d’això, aquesta altra versió del darrer exemple de la norma general.

•Els locals del carrer de Sicília, número 25, on ha estat instal·lada aquesta unitat docent són espaiosos i, gràcies als finestrals abundants, tenen una bona llum natural. 10.6. Confluència amb altres signes de puntuació

10.6.1. Els parèntesis i el punt
10.6.2. El guió i la coma dins uns parèntesis
10.6.3. Els parèntesis, la interrogació, l’admiració, el punt i coma i els dos punts
10.6.4. La coma, el guió, els parèntesis i les cometes
10.6.5. El punt i els parèntesis
10.6.6. El punt, l’admiració, la interrogació, els parèntesis i les cometes
10.6.7. El punt i coma i la resta de signes
10.6.8. Els dos punts, el guió, els parèntesis, els claudàtors, les cometes, la interrogació i l’admiració
10.6.9. Els punts suspensius, el guió, els parèntesis i els claudàtors
10.6.10. La coma i els parèntesis entre guions

10.6.1. Els parèntesis i el punt
En una oració que tingui un parèntesi final, escriurem el punt darrere d’aquest.

•Tragueren la conclusió que cadascun d’ells tenia una raó de pes que l’altre havia de respectar (i, no obstant això, amb el temps la relació entre ells dos esdevingué impossible). No obstant això, el punt s’escriu dins quan els parèntesis comprenen una o diverses oracions independents. •L’August no volia acceptar la seva derrota. (Aquesta situació era freqüent quan estava deprimit.) 10.6.2. El guió i la coma dins uns parèntesis
Dins uns parèntesis, els incisos s’han de delimitar mitjançant guions o comes. •Aquestes qüestions (el remodelatge d’alguns edificis, el traçat de línes telefòniques noves —a càrrec de Telefònica— i la construcció del gimnàs) són prou urgents.
•Aquestes qüestions (el remodelatge d’alguns edificis, el traçat de les línies telefòniques noves, a càrrec de Telefònica, i la construcció del gimnàs) són prou urgents.
10.6.3. Els parèntesis, la interrogació, l’admiració, el punt i coma i els dos punts
Dins els parèntesis podem incloure frases admiratives o interrogatives. Hi podem incloure un punt i coma o dos punts.
•La notícia (una notícia sensacional!) fou motiu d’alegria per a tothom.
Tals coses (n’hauríem de dir conceptes; per què ens expressem tan barroerament?) són objectives [...]