El currículum, eina de comunicació en el procés de cerca de feina

El contingut informatiu del currículum

Aspectes expressius i formals del currículum