Del plagi a la intertextualitat

El plagi acadèmic

El plagi acadèmic

Documentació i plagi

Remetre's a les fonts: les notes, les citacions textuals i les referències bibliogràfiques

Causes i conseqüències del plagi acadèmic