“En la confecció d’un text argumentatiu no se segueixen sempre totes les passes del recorregut...”

G. Bordons, J. M. Castellà, P. Monné

Tenir una conclusió i uns arguments consistents no és suficient per a tenir una argumentació. Hi falta la construcció del text argumentatiu, en la qual tenen un paper decisiu els elements lingüístics i retòrics. La confecció del text requereix un procés de reflexió sobre tots els aspectes que hi estan implicats, una coneixença mínima dels models tradicionals d’argumentació i, sobretot, que l’autor del text assumeixi que pot compondre el text argumentatiu lliurement, d’acord amb l’estratègia retòrica personal que li convingui més.