CARACTERÍSTIQUES DE LA RESSENYA EFICAÇ

Una ressenya conté informació sobre diferents aspectes de l’obra que comenta, relacionada amb la seva aparició, la trajectòria de l’autor, el contingut, les novetats que incorpora respecte a la resta de bibliografia, l'organització del material, etc. Tots aquests elements temàtics són característics de la ressenya. La limitació d’espai obliga a no malgastar-lo amb paràgrafs inútils i, en conseqüència, a assegurar-se que es diu tot allò que cal dir.

Un dels reptes que haurà de superar l’autor és seleccionar la informació rellevant en relació amb el discurs que està construint. Que encerti en aquesta decisió dependrà sobretot de la rigorositat amb què analitzi els elements que intervenen en la situació comunicativa: propòsit de l’autor, context i expectatives dels lectors. La seva capacitat discursiva es demostrarà en la seva habilitat per triar la informació rellevant en cada cas.

Si bé captar l’atenció del lector és el repte més important que han de superar les ressenyes destinades a l’àmbit periodístic, no passa el mateix amb les que s’elaboren en l’acadèmic. Una ressenya acadèmica pot estar molt ben construïda sense que l’interès hi tingui res a veure. No obstant això, l’eficàcia comunicativa de qualsevol text es basa també en la capacitat per interessar el lector. Aquest interès es desvetlla no només aportant informació rellevant, sinó també presentant-la de manera persuasiva. Actuen en aquest sentit la introducció d’elements de credibilitat —és a dir, referències a les fonts que avalen la informació—, la selecció d’un llenguatge que permeti una lectura fluida i faciliti la comprensió i l’ús de recursos persuasius.

La ressenya és un text profundament vinculat a l’actualitat, tant si l’obra que comenta és una novetat editorial com si es tracta d’un clàssic. En realitat, la majoria de les ressenyes que es publiquen a la premsa i a les revistes especialitzades tenen per funció informar sobre novetats editorials, que l’autor haurà de valorar en la justa mesura i situar dins d’una producció bibliogràfica àmplia. I per aconseguir-ho, són factors essencials el moment en què apareix l’obra i el grau de controvèrsia que provoca.

Tot i que la tirania del mercat editorial no afecta les ressenyes que elaboren els estudiants —poques vegades el text que hauran de llegir i analitzar és una novetat—, l’actualitat també hi hauria de tenir un paper. D’una manera o una altra, s’espera que l’estudiant avaluï la vigència del text que comenta i estableixi l’interès que pot tenir per a uns lectors actuals. Cada nova lectura, pel fet de produir-se en un moment històric diferent, proporciona un nou sentit al text, que caldrà captar i explicitar en el comentari.

Una ressenya no ha de ser una disquisició motivada pel llibre. En l’espai limitat de la ressenya no hi caben excessives digressions.

La informació rellevant que ha de contenir una ressenya està determinada per l’anàlisi de la situació comunicativa en què s’inscriu.
No