La hipòtesi és una eina d’investigació fonamental en ciències experimentals, fins al punt que la investigació en camps com la biologia, la física, la geologia o la sociologia només aconseguirà resultats òptims si està guiada per una hipòtesi.

Una hipòtesi ben formulada orienta el treball i en garanteix l’èxit. Però formular bones hipòtesis no és senzill: a més de conèixer a fons el marc teòric en què s’inscriu la recerca, cal posar en joc la pròpia creativitat.