ARGUMENTS DEDUCTIUS

Els arguments deductius són aquells que es basen en sil·logismes. Un sil·logisme és un discurs compost de tres enunciats simples. Un, que és la conclusió, s’infereix dels altres dos, que són les premisses. Cada premissa té un terme en comú amb l’altra premissa i un terme en comú amb la conclusió.

Exemple
Premissa 1: Els animals són mortals.
Premissa 2: Els homes són animals.
Conclusió: Els homes són mortals.

A diferència d’altres arguments, que sempre són incerts d’una manera o d’una altra, els deductius ofereixen certesa, sempre que les premisses siguin certes, situació que no és gaire habitual en la vida quotidiana. En qualsevol cas, si es parteix d’unes premisses fortes, degudament justificades, es pot garantir que la conclusió sempre ho serà.

Hi ha arguments deductius de diverses menes. Un primer tipus (l’anomenat tradicionalment modus ponens) respon a l’esquema següent (on p i q són proposicions):

Premissa 1: Si p, llavors q
Premissa 2: p
Conclusió: Per tant, q

Exemples
Premissa 1: Si somriu, es troba millor.
Premissa 2: Somriu.
Conclusió: Per tant, es troba millor.

Premissa 1: Si la conducció de motos és molt perillosa, hauries de vigilar quan surts amb la moto.
Premissa 2: La conducció de motos és molt perillosa.
Conclusió: Per tant, hauries de vigilar quan surts amb la moto.

Un segon tipus d’argument deductiu (anomenat tradicionalment modus tollens) respon a l’esquema següent:

Premissa 1: Si p, llavors q
Premissa 2: No-q
Conclusió: Per tant, no-p

Exemple
Premissa 1: Si plou, la terra s’assaona.
Premissa 2: La terra no s’assaona.
Conclusió: Per tant, no plou.

Una versió d’aquest tipus d’argument, molt habitual, és el que s’anomena reducció a l’absurd. Si es vol provar p, s’assumeix no-p (és a dir, que p és fals), d’aquesta assumpció se’n deriva una implicació, q. Es demostra que q és fals (o absurd). Es conclou, per tant, p (no es pot fer res més, en realitat, que acceptar p com a conclusió). Es poden consultar, a continuació, diversos textos amb argumentacions dels tipus explicats.

Altres tipus d’arguments deductius són el sil·logisme hipotètic, el sil·logisme disjuntiu i, finalment, el dilema.

Els arguments deductius poden ser molt vàlids si també ho són les premisses en què es basen.

"He decidit anar-hi perquè és la primera idea que he tingut, i la primera idea que ve al cap és sempre la millor." És sòlid aquest raonament basat en un sil·logisme?
No