Indiqueu si les afirmacions següents són certes.

1) L'únic factor determinant a l'hora d'elaborar l'exposició oral és el tema.

No

2) És millor que una exposició oral presenti poques idees principals.

No

3) Els oradors experts saben que un bon discurs és sempre fruit d'un treball previ acurat.

No

4) En una intervenció hi ha dos moments privilegiats en què l'orador compta amb l'atenció de l'auditori: el principi i el final.

No

5) Durant la seva intervenció, l'orador no pot modificar en cap moment el guió o la manera de fer l'exposició.

No

6) Per evitar la pèrdua d'interès de l'auditori, el contingut de l'exposició s'ha d'exposar de manera clara, ordenada i coherent.

No

7) Un cop ha aconseguit el volum de veu necessari perquè tothom el senti, l'orador ha d'intentar no variar-lo en cap moment.

No

8) En una exposició oral formal és desaconsellable gesticular gaire.

No

9) Generalment, els continguts de l'exposició s'exposen en tres parts: introducció, cos i conclusió.

No

10) Un cop s'ha dit el títol de l'exposició, no cal estendre's gaire en la introducció.

No

Assaig breu

Una de les assignatures que esteu cursant preveu que a final de curs l'alumne faci una exposició del seu treball davant la classe. Elaboreu un assaig breu en què reflexioneu sobre les tasques que duríeu a terme per preparar l'exposició.