EL PÒSTER

En molts congressos, simposis, seminaris i altres activitats científiques i acadèmiques és molt freqüent la realització de sessions de pòsters per mostrar els resultats d’una recerca o un estudi o per comunicar qualsevol aspecte que tingui relació amb el tema de l’esdeveniment científic. En aquestes sessions, els treballs acadèmics, en comptes de ser exposats en forma de ponència o comunicació, s’expressen gràficament i es presenten al públic de l’acte acadèmic exposats en taulers, plafons o a les parets d’un lloc o espai determinat per l’organització de l’esdeveniment.

El pòster, doncs, és la presentació gràfica d’un treball acadèmic o científic. En el pòster es comunica un treball d’investigació, els resultats d’una recerca, un estudi, un projecte, etc. combinant text i imatges (que poden ser gràfics, fotografies, etc.).

La finalitat última del pòster, com la de tota comunicació científica, és transmetre una determinada informació, però amb la particularitat que es fa d’una manera gràfica amb la intenció d’intentar captar l’atenció de l’audència per poder-li comunicar aquesta informació. El pòster, com a mitjà d’expresssió, hauria de poder transmetre la informació sense que hagués de ser explicat. Per això, el disseny, la disposició dels diferents elements, l’ús del color i del tipus de lletra tenen una importància cabdal, tanta com el missatge que es vol transmetre en si mateix, reflectit majoritàriament mitjançant text.

Es pot veure, doncs, que el pòster és un mitjà d’expressió format per dos tipus d’elements:

[1] Visuals: fotos, gràfics, plànols, dibuixos, etc. La funció dels elements visuals no és únicament il·lustrar, sinó contribuir a fer comprendre el missatge. Per això les imatges han de ser comprensibles, llegibles i clares.

[2] Textuals: els textos, que, a més de comunicar, en el pòster adquireixen una nova dimensió: funcionen com una imatge. El contingut textual també ha de ser organitzat visualment, ha d’estar disposat de manera que atregui la visió i la lectura de l’audiència. A causa de les dimensions limitades dels pòsters, els textos han de ser breus, concisos, han d’anar directament a allò essencial del missatge. Cal recordar que la finalitat de tota comunicació científica és transmetre una determinada informació de la manera més concisa i clara possible.

Un pòster científic és un mitjà de comunicació per transmetre coneixement mitjançant la combinació de llenguatge verbal i dades visuals.

Qualsevol document que combini textos i imatges i que s’exposi en un plafó és un pòster?
No
Voleu saber-ne més?

La presentació de pòsters en esdeveniments científics (I). Les instruccions dels organitzadors.
La presentació de pòsters en esdeveniments científics (II). L’elaboració del resum.