Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC)

La CIFOLC, constituïda el novembre de l'any 1998, agrupa els serveis lingüístics de les vuit universitats catalanes següents: Universitat Autònoma de Barcelona (Servei de Llengües), Universitat de Barcelona (Serveis Lingüístics), Universitat de Girona (Servei de Llengües Modernes), Universitat de Lleida (Servei Lingüístic), Universitat Oberta de Catalunya (Servei Lingüístic), Universitat Politècnica de Catalunya (Servei de Llengües i Terminologia), Universitat Pompeu Fabra (Programa d'Ensenyament d'Idiomes), Universitat Rovira i Virgili (Servei Lingüístic).

La funció de la CIFOLC és coordinar aquests serveis lingüístics pel que fa als aspectes que tenen relació amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana a la universitat.

La CIFOLC atorga certificats de llengua catalana als aprenents dels serveis lingüístics que acrediten tenir els coneixements exigits per a cada nivell (inicial, bàsic, elemental, intermedi, de suficiència, de suficiència per a PDI, superior). Aquests certificats són homologats amb els certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. A partir de la taula següent es pot obtenir la informació completa de l'estructura de les proves que permeten obtenir els certificats de la CIFOLC, de la descripció de les àrees en què s'estructuren les proves, i consultar una prova model.

Certificats
Homologació (DGPL)

Certificat de nivell inicial de llengua catalana

----------

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana

Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)

Certificat de nivell elemental de llengua catalana

Certificat de nivell elemental de català (A elemental)

Certificat de nivell intermedi de llengua catalana

Certificat de nivell intermedi de català (B)

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana

Certificat de nivell de suficiència de català (C)

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per a personal docent i investigador

Certificat de nivell de suficiència de català (C)

Certificat de nivell superior de llengua catalana

Certificat de nivell superior de català (D)