Tornar a Suport lingüístic - Servei de Llengües

Les majúscules i les minúscules

Hem redactat aquesta proposta amb la finalitat d'oferir al personal de la Universitat Autònoma de Barcelona un recull d'orientacions pràctiques per a l'escriptura correcta de majúscules i minúscules. Tot i que aquesta qüestió té més a veure amb l'estilística que no pas amb la normativa gramatical pròpiament dita, considerem necessari que els textos universitaris tinguin coherència i homogeneïtat en aquests aspectes formals.

Ens hem cenyit a l'ús de les majúscules com a marca distintiva, és a dir, dependent de la naturalesa de les paraules (nom d'una institució, d'una assignatura, etc.). Hem deixat de banda, doncs, els casos que depenen de la posició que ocupa una paraula dins d'un text (contacte amb signes de puntuació, començament d'un escrit, etc.).

De les obres que hem consultat, hem tingut en consideració especialment els criteris fixats a l'opuscle Majúscules i minúscules, publicat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

ÍNDEX

Les majúscules i les minúscules

Índex de matèries

L'ús de majúscules i minúscules

Bibliografia

Índex alfabètic

 

Les majúscules i les minúscules

ÍNDEX DE MATÈRIES

CRITERIS GENERALS


L'ÚS DE MAJÚSCULES I MINÚSCULES

 CRITERIS GENERALS

 A. Com a norma general, s'escriuen amb majúscula inicial els noms propis i també els noms comuns que tenen una funció distintiva o singularitzadora, és a dir, que funcionen com a nom propi o que formen part d'un nom propi. S'escriuen amb minúscules, en canvi, els noms que tenen un valor genèric.

Una mateixa paraula pot tenir un valor o un altre segons el context. Per exemple, la paraula institut té una funció singularitzadora a Institut d'Estudis Catalans, ja que forma part del nom d'una institució, però funciona com a nom genèric a els instituts universitaris, ja que instituts universitaris no és el nom de res. En general, els noms tenen un valor genèric, no singularitzador, en els casos següents:

Quan s'utilitzen en plural

el Departament de Filosofia
els departaments de Filosofia i de Geografia

el Decret 39/1990
els decrets que encara no han estat publicats

la Comissió de Convalidacions
les comissions delegades de la Junta de Govern

No obstant això, els plurals no aglutinadors accepten la majúscula.

els Estatuts de la UAB [és un sol text]
Comissions Obreres [és el nom d'un sindicat]

Quan van davant dels adjectius demostratius: aquest i aquell

la Unitat de Lletres
aquesta unitat

la Universitat Autònoma de Barcelona
aquesta universitat

el Premi d'Honor Jaume I
aquest premi

Quan van davant de l'article indeterminat un i dels adjectius algun, cap i cada

s'ha inaugurat el I Congrés d'Edafologia
assistiran a un congrés d'edafologia
volen participar en algun congrés d'edafologia
no volen participar en cap congrés d'edafologia
cada congrés es farà en una universitat diferent

Altres exemples:

la nostra universitat
la universitat que té més recursos
el centre esmentat
la facultat on es farà l'experiència pilot
el departament corresponent
la comissió més nombrosa

 B. La majúscula inicial només afecta els noms i els adjectius; els articles, les preposicions i les conjuncions s'escriuen amb minúscules.

la II Mostra de la Dona a Catalunya
el Centre d'Estudis Olímpics

Només la majúscula inicial de títol afecta qualsevol tipus de mot.

la tesi Els preus del sòl. El cas de Barcelona
l'obra O tu o res

 C. En els mots compostos units amb guionet, el segon element comença sempre amb minúscula.

Vall-llebrera
Sud-àfrica

 PERSONES

 1. Càrrecs i autoritats

S'escriuen amb minúscules tots els càrrecs, i també els títols nobiliaris.

el president del Consell Social
el rector de la UAB
la vicerectora d'Estudis
el degà de la Facultat de Ciències de la Informació
la directora del Departament de Geografia
la cap del Gabinet Jurídic
el president de la Generalitat
l'alcaldessa de la Garriga
el ministre de Cultura
el comte de Barcelona

No obstant això, quan van precedits dels tractaments protocol·laris corresponents, escriurem els càrrecs amb majúscula inicial.

Molt Honorable President

 2. Tractaments protocol·laris

Els tractaments protocol·laris van amb majúscules inicials, tant si s'escriuen abreujats com si s'escriuen desenvolupats.

l'Excel·lentíssima Senyora Joana Orpí
l'Honorable Senyor Pere Mas

l'Excma. Sra. Joana Orpí
l'Hble. Sr. Pere Mas

 3. Tractaments de cortesia i designacions personals genèriques catalans

 Van amb minúscules quan s'escriuen desenvolupats.

la senyora Fontaner
el professor Vidal
la doctora Alavedra
mossèn Griera
santa Agnès

Van amb majúscules, en canvi, si s'escriuen abreujats.

la Sra. Fontaner
el Prof. Vidal
la Dra. Alavedra
Mn. Griera
Sta. Agnès

Escriurem amb majúscula inicial el mot Sant (i Santa, Sants, Santes) quan forma part del nom d'una festivitat, d'un carrer, d'un edifici singular o d'un topònim.

la festa de Sant Medir
per Tots Sants
el carrer de Sant Joan Baptista
el Palau Sant Jordi
a la vora de Sant Carles de la Ràpita

 4. Tractaments no catalans

Van amb majúscula inicial, tant si s'escriuen abreujats com si s'escriuen desenvolupats.

Doña Encarnación Rupérez
Sir Colin Davis
Mister John Roolf
Monsieur Deschamps
Madame Tarn
Mr. John Roolf
Mme. Tarn

 5. Professions

Les categories laborals i les designacions de les professions i dels llocs de treball s'han d'escriure amb minúscules.

auxiliar administratiu
laborant
cap de servei
administrador de centre
oficial de primera
professor associat
catedràtic
professor ajudant
professor emèrit
personal d'administració i serveis
personal docent
personal laboral
escala auxiliar administrativa

 6. Dinasties

S'escriuen amb majúscula inicial.

els Trastàmara
els Borbons
la dinastia Plantagenet

 7. Sobrenoms

Els sobrenoms, com també els pseudònims i els renoms, s'escriuen amb majúscules inicials.

Pere el Cerimoniós
el Timbaler del Bruc
Alexandre el Gran
el Príncep de la Tenora [Ricard Viladesau]
Tísner [Avel·lí Artís Gener]
Víctor Català [Caterina Albert]

 8. Divinitats

El nom de les divinitats s'escriu amb majúscula inicial.

Apol·lo
Al·là
l'Esperit Sant
Buda
Satanàs

 ESTUDIS

 9. Estudis i carreres

Cal escriure amb minúscules les denominacions dels tipus d'estudis i de les etapes i cicles formatius i instructius.

l'educació general bàsica
el curs d'orientació universitària
el segon grau de formació professional
el tercer cicle
mestratge
postgrau
doctorat

S'escriuen amb majúscules inicials, però, els noms propis de les carreres i dels programes de doctorat, mestratges i diplomatures de postgrau.

la carrera de Ciències Polítiques
la diplomatura d'Estadística
el mestratge d'Iniciació als Estudis Xinesos
És llicenciada en Filosofia i Lletres

Escriurem amb majúscules inicials els noms de les assignatures.

Història Medieval II
Metodologia de les Ciències del Comportament.

També escriurem amb majúscules inicials els noms de les càtedres i les àrees de coneixement.

una càtedra de Filosofia del Dret, Moral i Política
l'àrea de coneixement de Filologia Catalana

Fora dels casos anteriors, els noms de les disciplines han d'escriure's amb minúscules.

un treball de física
un estudi sobre ecologia marina
actualment es dedica a la glaciologia
el progrés de la biologia molecular

 TEXTOS I OBRES

 10. Documents

En els títols dels documents oficials escriurem amb majúscula inicial la paraula amb què expressem la mena de document de què es tracta (Llei, Decret, Reial decret, Pla director, etc.).

la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat
la Sentència del Tribunal Suprem de 7 de febrer de 1986
el Decret 181/1991, de 30 de juliol, de cessament i nomenament...
la Resolució de 2 de setembre de 1991 per la qual es fa pública...
els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona
el Reglament del Servei de Biblioteques
el Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes
el Pressupost de la UAB per al 1992
el Pla d'estudis de l'Escola Universitària de Mestres "Sant Cugat"
el Pla quadriennal d'inversions

Les tesis doctorals i de llicenciatura, els treballs d'investigació, els documents de treball i els informes s'escriuen amb majúscula inicial, encara que no hagin estat publicats.

la tesi doctoral Els preus del sòl. El cas de Barcelona
el treball El cooperativisme agrari a Catalunya
el document La UAB amb vista als anys noranta

Els documents acreditatius s'escriuen amb minúscules. el document nacional d'identitat
el passaport
la llicència fiscal
el carnet d'estudiant
el carnet jove

11. Llibres, publicacions i obres en general

Els títols dels llibres i de qualsevol mena d'obres o treballs intel·lectuals, artístics, cinematogràfics, plàstics, i els programes radiofònics o televisió s'escriuen amb majúscula inicial.

Diccionari de l'empresa electrònica
Guia de l'estudiant
Mar i cel
la Pedrera
la Pietat de Miquel Àngel
la Tercera Simfonia de Beethoven
Telenotícies
Betes i films

Els noms de les publicacions periòdiques i de les col·leccions editorials s'escriuen amb majúscules inicials.

Full Informatiu
Suport
Avui
Poble Andorrà
"Manuals i Formularis"
"Textos per a l'Ensenyament"

 12. Capítols i apartats de documents, llibres i publicacions

Els títols dels articles publicats i les parts de capítols, apartats, etc. o dels llibres s'escriuen amb majúscula inicial.

"Els nous estudis"
"La cimera de Londres"
"Vacances reials"

Les parts genèriques, però, sempre s'escriuen amb minúscules.

el pròleg
l'índex
l'annex
el prefaci

En els documents, les parts que els componen s'escriuen amb minúscules.

l'article 25
la disposició addicional segona
el títol primer
l'annex 2

 13. Conferències i discursos

Els títols de les conferències i els discursos s'escriuen amb majúscula inicial.

un discurs que duia per títol "La universitat de l'any 2000"
la conferència sobre "La investigació dialectològica"
la lliçó magistral "L'humanisme a la universitat"

Segona part de la publicació.